0
کتاب های ترجمه شده
0
رویدادهای برگزار شده
0
برندهای همکاری
0
تعداد دانشجویان

کتابخانه مجید مجیدی

مقالات کـوتاه اما تخصـصی در رابطـه با علـم بازاریـابـی
و فـروش حاصـل از تجربیـات و مطالعـات مـدرس
و مشاور علم فروش مجید مجیدی ...

مـحصـــولات

مقالات کـوتاه اما تخصـصی در رابطـه با علـم بازاریـابـی
و فـروش حاصـل از تجربیـات و مطالعـات مـدرس برتـر
علـم کسـب و کار استـاد مجیـد مجیـدی ...

رزومه مجید مجیدی

* مدیر برتر واحدهای فناوری مرکز رشد دانشگاه قم
* دریافت مدرک رسمی مشاوره و هدایت شغلی و تحصیلی مورد تایید سازمان نظام روانشناسی
* دبیر سرویس کسب و کار، عضو تحریریه و مشاور بازاریابی مجله موفقیت
* مدرس دوره های MBA دپارتمان فروش و بازاریابی مدرسه کسب و کار ماهان

طراحی و توسعه سایت توسط شرکت دیجیتال مارکتینگ یورمارکتر | Designed & Developed By Yourmarketer Digital Marketing Company