نمایش یک نتیجه

اصول جهانی متقاعدسازی و تاثیرگذاری بر ناخودآگاه

سرفصل‌ها این دوره به صورت خلاصه:

 • بازاریابی سنتی دیگر مرده است!
 • نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی چیست؟
 • ابزارهای تحقیقات در بازاریابی عصبی
 • مغزهای سه گانه کلید ورود به ناخودآگاه مشتری
 • مغز قدیم؛ غارنشین مراقب
 • مغز میانی؛ کودک احساسی بازیگوش
 • مغز جدید؛ دانشمند منطقی
 • شش محرک برای درگیر کردن مغز قدیم
 • خودمحوری
 • تضاد
 • ملموس بودن
 • آغاز و پایان
 • تصویری بودن
 • احساسی بودن
 • اصول شش گانه جهانی متقاعد سازی (به همراه 49 تکنیک‌ها و راهکارهای اجرایی)
 • لطف متقابل
 • کمیابی
 • اثبات اجتماعی
 • ثبات و تعهد
 • مرجع تخصص
 • دوست داشتن